Kirjoittajavieras: Iiro Riihimäki

Lupailin taannoin kalkkeutumiseen liittyvää haastattelua ja tässä se nyt olisi. Sepi antoi joskus helmikuussa vinkkiä siitä, että kannattaa ottaa yhteyttä Iiroon ja pyytää häneltä haastattelu, sillä Iirolla on paljon tietoa ja näkemystä kalkkeutumiseen ja myös muihin terveyteen liittyviin asioihin. Ja Sepi oli kyllä täysin oikeassa! Iiro kirjoitti niin mahtavan tietopaketin, että tätä voi suositella jokaisen luettavaksi.

1. Kerro hieman itsestäsi.
Olen patologisen utelias fyysikko, joka on kiinnostunut aivan kaikesta. Huolettomien elämäntapojen ja niitä seuranneiden terveysongelmien johdosta huomasin noin 3 vuotta sitten olevani jatkuvasti väsynyt ja muutenkin menettämässä positiivisen elämänasenteeni. Yritin hoitaa oireita eri tavoilla mutta huonoin tuloksin. Ensimmäisen onnistumisen elämykseni sain sattumalta alkaneesta karppauskokeilusta. Tämän jälkeen päädyin ensin Paula Heinosen, ja heti seuraavana päivänä Olli Postin luennoille. Muuta ei sitten tarvittukaan ja viimeiset pari vuotta olen itseopiskellut terveyteen liittyviä asioita varovastikin arvioiden keskimäärin 3-4 tuntia päivässä. Terveyteni on hypännyt aivan uudelle tasolle ja erityisen iloinen olen siitä että aikaisempi stressi ja saamattomuus ovat vaihtuneet positiiviseen huolettomuuteen ja jatkuvaan innostukseen.

2. Olen kuullut, että olet tutustunut kalkkeutumiseen liittyviin tekijöihin perinpohjin. Mistä innostus tätä asiaa kohtaan heräsi?
Oikeastaan olen tutustunut kalkkeutumiseen vain suhteellisen pinnallisesti eli ehkäpä muutaman viikon ajan. Ihminen on kuitenkin kokonaisuus eikä mitään terveyteen liittyvää ilmiötä ole viisasta tutkia erillisenä. Parin vuoden opiskelun ja itsellä suoritettujen ihmiskokeiden ansiosta minulla alkaa olla jo aikamoinen laatikollinen kokonaiskuvan hahmottamiseen vaadittavia palasia. Jos minun näkemykselläni kalkkeutumisesta on jotain painoarvoa, on tämä seurausta siitä että katson ilmiötä kokonaiskuvasta käsin.

3. Mitä ihmisten olisi hyvä tietää kalkkeutumisesta?
Kalkkeutumisella tarkoitetaan käsittääkseni ilmiötä jossa kalsiumia kerääntyy kudoksiin tai ylipäätään paikkoihin jossa sitä ei kuuluisi olla. Optimikunnossa oleva terve elimistö kykenee täysin itsenäisesti hankkiutumaan eroon ylimääräisestä kalsiumista. Kalsiumin kerääntyminen ei-toivottuihin paikkoihin on siis oire jostakin, ei itse ongelma. Koska kalkkeutumista esiintyy myös osteoporoosista kärsivillä, täytyy sen olla paremminkin ”kalsiumaineenvaihduntaan” kuin kalsiumin liikasaantiin liittyvä ongelma.

4. Mitkä tekijät ovat kalkkeutumisen takana?
Minun näkemykseni mukaan kalkkeutumisen takana on yleensä laajempi systeemikriisi / elimistön epätasapainotila. Se miksi tähän tilaan ajaudutaan, on seurausta tietyistä kulttuurillemme ominaisista ilmiöistä/toimintatavoista. Seuraavaksi pyrin esittämään oman pelkistetyn näkemykseni siitä tapahtumaketjusta joka tyypillisesti ajaa länsimaista ruokavaliota ja elämäntapaa noudattavan yksilön elimistön pois tasapainosta. Tässä vaiheessa on syytä mainita että kyseessä on ylipelkistetty hypoteesi johon tulee suhtautua suurella varauksella ja jonka pääasiallisena tarkoituksena on toimia keskustelun herättelijänä, ei lopullisena totuutena.

Se mitä kutsumme ihmiseksi on länsimaisen maailmankuvan mukaan monimutkaisten biologisten/kemiallisten prosessien muodostama kokonaisuus. Kaikkien prosessien toiminta riippuu monista muista prosesseista ja jotta ihmiseksi kutsuttu kokonaisprosessi kykenisi pysymään optimaalisessa tasapainotilassa, on prosessien oltava sellaisia että kokonaisuus pyrkii häirittäessä palautumaan tasapainoon. Biologiassa tällaista optimaalista stabiilia tasapainotilaa kutsutaan homeostaasiksi.

Nyt voimme määritellä mitä on terveys ja mitä sairaus:

Terveys on tila jossa elimistö on homeostaasissa. Tässä tilassa elimistö on itseään korjaava ja palautuu häirittäessä automaattisesti takaisin homeostaasiin. Tällainen terveys ei ole sairauden puuttumista vaan tila jossa kaikki osaprosessit toimivat moitteettomasti ja yksilö on sekä fyysisesti että psyykkisesti huippukunnossa.

Sairaus (krooninen) on tila jossa elimistö on ajautunut niin kauas optimaalisesta tasapainotilasta, ettei se ilman tukitoimia kykene palaamaan homeostaasiin. Kipu ja erilaiset akuutimmat sairaudentilat ovat elimistömme keinoja kertoa meille että homeostaasi ollaan menettämässä.

Seuraavaksi on selvitettävä mikä määrittelee sen pysyykö elimistömme homeostaasissa vai ei? Pääsemme alkuun vertaamalla ihmistä ja kasvia. Joku viisas (en muista nyt kuka) on esittänyt ihmisen ja kasvin välisiä yhtäläisyyksiä kuvaavan mieleenpainuvan vertauksen, jonka mukaan ”ihminen on ikään kuin kasvi joka on ottanut jalat alleen”. Vertaus perustuu seuraavaan analogiaan:

A. Kasvi
Kasvilla on juuret maaperässä. Maaperä koostuu sekä elollisesta että elottomasta materiaalista. Kasvin juuret keräävät maaperästä lähinnä maan mikrobikannan muokkaamia molekyylejä. Kyseessä on siis symbioosi jossa mikrobien tehtävänä on muokata maaperän molekyylejä kasvien tarpeisiin. Kasvin ”kunto” riippuu siitä kuinka hyvin se kykenee saamaan maaperästä tarvitsemansa molekyylit joka siis edelleen riippuu siitä, minkälaista on epäorgaaninen maa aines ja sitä muokkaava mikrobikanta.

B. Ihminen
Ihmisen juuret ovat ohutsuolen sisäpinnan limakalvolla olevat nukkalisäkkeet eli villukset. Näin ollen se minkälaisessa maaperässä ihminen kasvaa riippuu siitä mitä me syömme (olemme siis ikään kuin kasveja, jotka ovat vapauttaneet itsensä liikkumaan ottamalla ”maaperän” mukaansa). Myös ihmisen tapauksessa mikrobikannalla on merkittävä rooli ”maaperän” muokkaamisessa. Se mitä lopulta imeytyy verenkiertoomme, riippuu mm. siitä mikä on haimamme entsyymientuottokyky ja suoliston kunto sekä siitä minkälainen mikrobikanta meillä on suolistossamme syömäämme ravintoa muokkaamassa. Nämä kaikki puolestaan heijastelevat lähinnä siitä minkälainen on ruokavaliomme.

Suurin osa on varmasti tietoisia siitä kuinka keskeistä roolia maaperän laatu näyttelee kasvin menestymisen kannalta. Yllä oleva kasvien ja ihmisten vertailu auttaa toivottavasti ymmärtämään miksi suolistossa vallitsevat olosuhteet ovat ihmisen terveyden kannalta yhtä keskeisessä roolissa kuin maaperän laatu kasvin tapauksessa. Kansanterveydellisesti suurin ongelmamme onkin todennäköisesti se, että valtaosa ihmisistä elää nykyisin varsin huonossa ”maaperässä”. Se kuinka tähän on päädytty, johtuu mm. seuraavista asioista:

1. Nykyiset viljelymenetelmät perustuvat teholannoitteisiin jotka optimoivat ruuan määrän, eivät sen laatua -> ruokamme sisältää lähinnä kaloreita ja kemikaaleja.

2. Terveellinen luonnollinen ruoka sisältää osan niistä mikrobeista ja entsyymeistä jotka vastaavat sen pilkkomisesta suolessamme. Nykyinen keskitetty ruuantuotanto edellyttää ruualta kuitenkin pitkää säilyvyyttä joka saavutetaan mm. tuhoamalla kyseiset mikrobit ja entsyymit. Tämä johtaa suoliston toiminnan ja siellä elävän mikrobikannan häiriintymiseen.

3. Hyödyllisiä bakteereja tuhoavien antibioottien liikasyönti vääristää suoliston mikrobikantaa entisestään ja johtaa usein sienikantojen liikakasvuun (antibiootit ovat sienimyrkkyjä eli aineita joilla sienet taistelevat bakteereja vastaan).

4. Epäoptimaalinen mikrobikanta ja lähinnä tyhjiä kaloreita sisältävä ravinto johtavat tilanteeseen jossa joudumme syömään enemmän ja kärsimme silti puutostiloista. Varsinkin haima joutuu ylitöihin eikä kykene tuottamaan riittävästi entsyymejä. Entsyymivaje johtaa entistä suurempaan mikrobikannan vääristymiseen ja pian suolessamme on useamman kilon komposti jonka aiheuttaa mm. seuraavia ongelmia:

-Merkittävä osa syömistämme kaloreista menee suoliston mikrobeille
-Ylisuuren epäoptimaalisen mikrobikannan tuottamat metaboliajätteet rasittavat maksaa ja munuaisia ja likaavat lopulta sekä kudosnesteen että veren -> ei-toivottu mikrobitoiminta leviää myös muualle elimistöön
-Suoliston epäoptimaalinen mikrobitoiminta synnyttää suuren määrän haitallisia kaasuja. Ongelmallisin näistä lienee hiilidioksidi joka happamoittaa elimistöä ja heikentää hapenkuljetusta (hemoglobiini kuljettaa sekä happea että hiilidioksidia ja happi irtoaa siitä kun sen tilalle löytyy hiilidioksidimolekyyli -> hiilidioksidin osapaineen kasvu johtaa hapenkuljetuksen heikkenemiseen).
-Hapenkuljetuksen heikkeneminen lisää ääreisverenkierron varassa olevien solujen tarvetta siirtyä energiantuotannossaan normaalista soluhengityksestä tehottomampaan maitohappokäymiseen -> lisää haitallisia metaboliajätteitä.
-Aivot käyttävät 20% kuluttamastamme hapesta -> kasvaneesta hiilidioksidin osapaineesta seuraava hapenkuljetuksen heikkeneminen sumentaa ajattelumme

Nyt meillä on tarvittavat palikat voidaksemme kuvata tyypillisen prosessin jonka kuluessa elimistö ajautuu vähitellen pysyvästi pois homeostaasista:

Prosessoitu, huonossa maaperässä kasvatettu ruoka yhdessä antibioottien kanssa aloittaa kierteen jonka lopputuloksena suolessa on ylisuuri epäoptimaalinen mikrobikanta. Tämän seurauksena ravinteiden imeytyminen heikkenee ja joudumme syömään enemmän saadaksemme kaiken tarvitsemamme. Tämä rasittaa varsinkin haimaa joka vähitellen menettää kykynsä tuottaa riittäviä määriä ruuansulatusentsyymejä. Kasvavan, epäoptimaalisen mikrobikannan tuottamat metaboliajätteet sekä sulamaton ruoka muodostavat suolen seinämään kuonakerroksen jonka edelleen heikentää ravintoaineiden imeytymistä. Saadaksemme edelleen kaiken tarvitsemamme energian, on meidän tyypillisesti siirryttävä ruokavaliossamme kohti nopeita hiilihydraatteja (joidenkin tapauksessa kohti vielä helpompaa energianlähdettä, alkoholia). Tilanne pahenee sitä mukaan kun haiman entsyymientuotanto laskee ja suolen seinämää peittävä kuonakerros kasvaa.

Pitkittyessään tilanne johtaa suoliston tulehtumiseen ja edelleen vuotavaan suoleen. Emme edelleenkään saa riittävää määrää oikeaan kokoon pilkottuja molekyylejä mutta vereen ja kudosnesteisiin siirtyy nyt sellaisia pilkkomatta jääneitä molekyylejä joita elimistömme pitää vieraina. Tästä seuraava immuunivaste kuormittaa immuunijärjestelmää ja pudottaa näin ollen vastustuskykyämme johtaen lisäongelmiin.

Tässä vaiheessa olemme ajautuneet jo niin kauas homeostaasista että alamme oireilla tavalla tai toisella. Tämä olisi viimeinen hetki reagoida tilanteeseen ja auttaa elimistö takaisin tasapainoon. Allopaattisella lääketieteellämme/bisneksellämme on kuitenkin muuta mielessä. Yleensä vastaanotolle ilmestyvälle potilaalle tarjotaan tässä vaiheessa kemikaaleja joiden tehtävänä on vaimentaa elimistön hätähuudot ja mahdollistaa potilaan ajautuminen entistä kauemmaksi homeostaasista. Kuvio toistuu kunnes toimintakyvyn säilyttäminen vaatii päivittäin kasvavan määrän lääkkeitä.

Kärjistetysti sanottuna allopaattinen lääketieteemme on liiketoiminnan ala joka takoo suuria voittoja homeostaasista sivuun ajautuneiden massojen tietämättömyyden kustannuksella. Näillä voitoilla voidaan huoletta synnyttää tusinoittain parhaaseen katseluaikaan näytettäviä lääkärisarjoja sekä ”dokumentteja” joiden tarkoituksena on myydä allopaattinen inkvisitio massoille edistyksellisenä tieteenä. Ikävä tosiasia kuitenkin on, että käynti allopaattisen lääkärin vastaanotolla jättää ongelmien alkusyyn lähes poikkeuksetta hoitamatta samalla kun niistä kertovat oireet pyritään piilottamaan jollain puoli-ilmaisella öljypohjaisella kemikaalilla jonka patenttitodistus, pseudotieteelliset tilastotutkimukset sekä ennen kaikkea massiivinen markkinointikoneisto on muuttanut ihmelääkkeeksi.

Ja sitten spesifimmin kalkkeutumiseen:

Kalkkeutuminen voi alkaa vasta kun elimistö on liukunut liian kauas homeostaasista eikä eri aineita saada enää kuljetettua sinne missä niitä tarvitaan tai pois sieltä missä niitä ei tarvita. Alla muutamia kalkkeutumisen kannalta oleellisia pointteja:

  -Kalsium on yksi tärkeimmistä alkaleista mineraaleista ja sillä on oma roolinsa mikrobitoiminnan sekä solujen aineenvaihdunnan synnyttämien happamien metaboliatuotteiden neutraloinnissa -> kalsiumia voi kerääntyä kudokseen samalla kun sitä katoaa luista
  -Puutostilojen johdosta valtaosilla ihmisistä on liian vähän suolahappoa mahassa. Esim. kalsiumkarbonaatti ei sellaisenaan ole bioaktiivinen vaan vaatii reaktion suolahapon kanssa -> vajaahappoinen maha johtaa tilanteeseen jossa kalsiumkarbonaatti jää ”aktivoimatta” ja muuttuu potentiaaliseksi ongelmaksi.
  -Suomalaisia vaivaava krooninen magnesiumin puutos yhdessä teholannoitteiden synnyttämään fosforiylijäämään kanssa häiritsee kalsiumaineenvaihduntaa
  -Pohjoinen sijaintimme johtaa varsinkin talvisin krooniseen D-vitamiinin puutokseen mikä osaltaan heikentää kalsiumaineenvaihduntaa

Itse kalsiumkerääntymien tutkimus on vielä alkutaipaleella. Jo nyt on kuitenkin selvää että niiden taustalla on joko itse-järjestäytyviä kalsiumrakenteita tai kalkkikuorta kasvattavia mikrobeja (kalsium nanobakteereja). Ehkä eniten huomiota saaneen näkemyksen mukaan jotkin mikrobit suojautuvat immuunijärjestelmän hyökkäyksiä vastaan kasvattamalla kalsiumfosfaattikuoren. Puhutaan jopa elimistössä kasvavista koralliriutoista. Oman näkemykseni mukaan kaikella on kuitenkin tarkoituksensa eli luonto ei synnytä ongelmia vaan etsii niihin ratkaisuja. Epäilen alkuperäisen ongelman olevan seurausta väärästä ruokavaliosta ja siitä seuraavasta suoliston epätasapainosta mikä edelleen johtaa kudosnesteiden likaantumiseen ja biokemian häiriintymiseen. Kalsiumrakenteet ja niihin mahdollisesti liittyvät mikrobit ovat todennäköisesti elimistön siivouspartioita jotka pyrkivät rajaamaan ongelmaa. Jatkuvien suolisto-ongelmien seurauksena tilanne voi kuitenkin riistäytyä käsistä ja apulaisista tulee osa pahenevaa ongelmaa.

Mielestäni kalkkiutumisen korjaaminen olisi aloitettava alkuperäisestä ongelmasta eli suoliston epätasapainotilojen/sisäisen ”maaperän” korjaamisesta. Myöhemmin kun elimistö on saatu paluumatkalle kohti optimaalista tasapainotilaa, voidaan siirtyä jo syntyneiden kalsium kerääntymien liuottamiseen. Alla muutamia itse kokeilemiani menetelmiä kalsium kerääntymien poistamiseen:

1. MSM ­+ C-vitamiini (ei askorbiinihappo vaan Amla, Camu Camu tai vastaava)
2. Omenaviinietikka
3. Magnesium (esim. Agient Minerals + transdermal)
4. Adya Clarity (kudosnesteiden puhdistaminen)
5. Minitrampoliini (lymfajärjestelmän aktivoiminen)
6. Maadoitus kaikissa muodoissa (maadoistuslakanat, kävely paljain jaloin)

5. Minkälaisena ongelmana näet kalkkeutumisen?
Kuten yllä olevasta käy ilmi, pidän kalkkeutumista lähinnä oireena laajemmasta systeemikriisistä. Pahasti epätasapainoon joutuneessa elimistössä siitä tulee kuitenkin itsenäiseltä vaikuttava ongelma. Minun näkemykseni mukaan kalkkeutumisongelman korjaamisen tulisi perustua pyrkimyksiin ajaa elimistöä takaisin kohti homeostaasia. Yleensä tämä vaatii sen että lähdemme purkamaan vyyhtiä suolistosta käsin ja muutamme ruokavaliotamme radikaalisti. Allopaattinen lääketiede tarjoaa hoitoja jossa potilas voi pysyä passiivisena. Todellinen paraneminen vaatii kuitenkin sitä että otat vastuun terveydestäsi omiin käsiisi. Alussa homma voi tuntua raskaalta mutta pian itseopiskelu muuttuu varsin mieluisaksi ja antoisaksikin puuhaksi.

6. Kalsium ja osteoporoosi. Onko näillä mitään tekemistä toistensa kanssa?
Ei välttämättä. Ne saattavat kuitenkin kasvaa samasta juuresta. Vääränlainen mikrobikanta ja siitä seuraava ylimääräinen hiilidioksidikuorma pakottavat elimistön ryöstämään alkaleja mineraaleja luustosta. Samainen suolisto-ongelma johtaa puutostiloihin jotka heikentävät kalsiumaineenvaihduntaa ja siten myös elimistön kykyä poistaa ei toivottua kalsiumia. Suoliston huono kunto johtaa myös veren ja kudosnesteiden likaantumiseen ja jos kalkkeutuminen liittyy nanobakteereihin, on varsin todennäköistä että tuo ”lika” on kyseisten bakteerien ruokaa. On siis vielä epäselvää ovatko kalsiumnanorakenteet/bakteerit itse ongelma vai osa elimistön siivouspalvelua. Se lienee kuitenkin selvää että kalsiumista on vähemmän haittaa jos se keräytyy johonkin kuin jos se likaa koko elimistön.

7. Millä tavoin kalkkeutumista voi ehkäistä? Mihin asioihin meidän olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota
-Korjaa ruuansulatusjärjestelmä alusta loppuun: pureskele kunnolla, huolehdi siitä että vatsassasi on riittävästi suolahappoa, tee suolihuuhteluita ainakin kerran puolessa vuodessa ja tue hyvän mikrobikannan kasvua esim. hapankaalilla ja muilla fermentoiduilla tuotteilla.
-Juo lähinnä vettä ja huolehdi että se on hyvälaatuista (aktivoitu/rakenteen omaava vesi liuottaa kalsiumia erittäin hyvin mutta aihe on liian laaja tähän väliin)
-Siirry myrkkymaidosta ja juustoista pastöroimattomiin, homogenoimattomiin versioihin
-Osta maadoituslakana ja liiku mahdollisimman paljon paljain jaloin (tämän perusteleminen vei 5 sivua joten irrotin sen omaksi itsenäiseksi tarinakseen)
-Hanki hyvä minitrampoliini (lymfajärjestelmän tehostaminen)

Lukijakysymykset

1. Kalsiumista sen verran, että haittaako se kun moni vitamiini sisältää myös kalsiumia? Puhutaan myös magnesiumin ja kalkin tasapainosta, mitä se sitten tarkoittaa? Saako sitä kalsiumia syödä yhtään purkista?
Minun näkemykseni mukaan kalsiumin syöminen purkista on vähintäänkin turhaa mutta mahdollisesti jopa haitallista. Syy kalsiumlisien jatkuvaan tuputtamiseen on uskoakseni puhtaasti taloudellinen eli kyllähän myyjiä tulee aina riittämään jos käytännössä ilmainen kalsiumkarbonaatti/muu ”kuollut” kalsium saadaan markkinointikoneiston avulla muutettua kilohinnaltaan jopa satojen eurojen terveystuotteeksi.

Suosittelisin välttämään myös kaikkia synteettisiä ”vitamiineja” ja varsinkin niitä jotka sisältävät täyteaineina kalsiumkarbonaattia tai vielä tätäkin haitallisempaa magnesiumsteraattia. Luonnosta ei löydy irrallisia ”vitamiinimolekyylejä” vaan kasveja jotka sisältävät laajan kirjon yhdessä toimivia aineita. Synteettiset vitamiinit ovat vain yksi allopaattisen lääketeollisuuden tuottoisa sivubisnes. Allopaattisen lääketeollisuuden ydinbisneksen kannalta synteettisten vitamiinien paras ominaisuus on niiden tehottomuus -> hivenen lisää rahaa ilman että häiritään omaa core-bisnestä joka on kroonisesti sairaiden lääkitseminen.

Asiasta kiinnostuneita suosittelen tutustumaan Brian Clementin kirjaan “Supplements Exposed: The Truth They Don’t Want You to Know About Vitamins, Minerals, and Their Effects on Your Health”.

Tarkennettakoon vielä sen verran etten pidä lääkäreitä aktiivisesti syyllisinä siihen, että niin monet syövät potentiaalisesti haitallisia kalsiumvalmisteita. Heidän olisi kuitenkin asemansa puolesta mahdollista lopettaa kyseinen typeryys. Käytännössä tämä on kuitenkin vaikeaa, sillä kaiken maailman käypähoitosuositusten ja ylisuurten potilasmäärien johdosta lääkärin ammatti on muuttunut erittäin haastavaksi. Lääketeollisuudella on roolinsa myös lääkäreiden koulutuksessa ja nykypäivän lääkäri muistuttaakin päivä päivältä enemmän myynninedistäjää kuin vanhan ajan kunnanlääkäriä. Kaikki on hyvin niin pitkään kun pysyt hiljaa rivissä samalla kun lääkebisneksen äänekäs arvostelu tuo sinulle pelkästään ongelmia. Olen varma että sitä mukaan kun kansa valistuu, tulee lääkäreiden joukosta nousemaan lisää Antti Heikkilöitä jotka uskaltavat sanoa mitä oikeasti ajattelevat.

2. Kuinka merkittävää roolia kalkkeutuminen näyttelee sairauksien suhteen? Olen törmännyt jopa sellaisiin väitteisiin, että kalkkeutuminen on lähes jokaisen kroonisen sairauden takana.
Itse kiteyttäisin asian seuraavasti: samat ydinongelmat jotka johtavat kalkkeutumiseen ovat myös lähes jokaisen muun kroonisen sairauden taustalla -> jos kärsit kalsiumin kerääntymisestä vääriin paikkoihin, on elimistösi niin kaukana homeostaasista että kärsit mitä todennäköisimmin myös muista kroonisista ongelmista. Näin ollen kalkkeutumisen ja muiden kroonisten ongelmien väliltä löytyvä korrelaatio ei välttämättä kerro suorasta syy-seuraus suhteesta vaan siitä että ongelmilla on yhteinen alkusyy.

Viimeisen 100 vuoden aikana koko läntinen maailma on siirtynyt keskitettyyn ruuan tuotantoon ja sen vaatimaan pitkään jakeluketjuun joka vaatii ruualta ennen kaikkea yhtä ominaisuutta; hyvää säilyvyyttä. Tästä on maksettu korkea hinta sillä pyrkimys säilyvyyden parantamiseen on muuttanut ruokamme nopeasti hajoavasta luonnontuotteesta hyvin säilyväksi teolliseksi jätteeksi jota ruuansulatusjärjestelmämme osaa vain vaivoin käsitellä. Makrotasolla tästä on seurauksena homeostaasista pois ajautuneet massat sekä näiden alati lisääntyviä oireita peittelemään kehittynyt erittäin tuottoisa liiketoiminnan ala, allopaattinen lääketiede.

Tilanteen korjaamiseksi ei ole mitään poppakonsteja vaan meidän on siirryttävä takaisin lähiruokaan ja nostettava ruuantuotanto ammateista arvostetuimmaksi. Parhaillaan yleistymässä olevat luomupiirit ovat poistamassa tuottajan ja kuluttajan väliin pesiytyneet turhat välikädet. Ajan mittaan tämä tulee johtamaan tilanteeseen jossa tiedostava kuluttaja saa terveellisempää ruokaa ja sitä tuottava maanviljelijä ansaitsemansa arvostuksen tuon ruuan tuottamisesta.

3. Jos kalsiumia ei tarvita luuston kehittämiseen, niin mihin keho tarvitsee kalsiumia vai tarvitseeko ja missä suhteessa?
Kalsium on yksi keskeisimmistä alkaleista mineraaleista ja keho tarvitsee sitä erittäin moniin prosesseihin. Tästä johtuen ruokavalion tulisi sisältää riittävästi orgaanista kalsiumia esim. yrttien ja vihannesten muodossa.

Toki kalsiumia tarvitaan myös luuston kehittämiseen sillä onhan se luun ylivoimaisesti yleisin alkuaine. Jos luustosi on heikko, ei pullonkaula kuitenkaan juuri koskaan ole kalsiumin saannissa. Jos luuta verrataan tiiliseinään, vastaa kalsium tiiliä. Hyvään tiiliseinään tarvitaan kuitenkin myös laastia jona voidaan luun tapauksessa pitää esim. piitä, magnesiumia, sinkkiä mangaania, kaliumia, rautaa, seleeniä, fosforia, rikkiä, kromia sekä useita muita mineraaleja. Tämän lisäksi tarvitaan vielä apumiehiä jotka purkavat tavaran ja kuljettavat sen työmaalle, sekä ammattimiehiä jotka suorittavat itse rakennustyöt (esim. vatsahappo, entsyymit, suoliston mikrobikanta ja D-vitamiini).

4. Puhutaan hyvästä ja pahasta kalsiumista, voisitko selventää, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
Hyvä kalsium on sellaista jonka elimistö kykenee käyttämään hyväkseen ja huono sellaista jota elimistö ei kykene käyttämään hyväkseen. Nyrkkisääntönä voidaan varmasti sanoa että esim. vihanneksista ja yrteistä saatava orgaaninen kalsium on hyvää ja maaperästä saatava kuollut kalsium huonoa. Se mikä on kulloinkin hyvää tai huonoa kalsiumia riippuu myös siitä mikä on elimistön tila. Esim. vatsahapon puutos saattaa johtaa tilanteeseen jossa kalsiumkarbonaatti ei kyetä ”aktivoimaan” jolloin se muuttuu huonosta kalsiumista entistä huonommaksi.

5. Mitä aineita keho sitten tarvitsee esimerkiksi luuston ylläpitämiseen? Tietojeni mukaan magnesiumia ja piitä tarvittaisiin ainakin, mutta voisitko selventää tätäkin asiaa miten nyt esimerkiksi magnesiumista ja piistä muodostuu kehossa ’omaa’ kalsiumia luustoon? Ehkä jonkin käytännön esimerkin kautta?
Luu koostuu pääasiassa kalsiumista, mutta sisältää kaksinumeroisen lukumäärän muita mineraaleja. Se mikä näistä on tärkein, riippuu ainoastaan siitä mitä aineksia juuri sinun luustostasi puuttuu. Suomen maaperä sisältää erityisen vähän magnesiumia ja seleeniä joista magnesium on luuston kannalta tärkeämpi. On hyvä muistaa että luu koostuu elävistä soluista ja sen kunto riippuu näin ollen paljon muustakin kuin siitä sisältääkö ruokavaliomme joitain aineita vai ei. Alan toistaa itseäni mutta myös luuston kunto on loistava esimerkki siitä miksi meidän on lähdettävä purkamaan ongelmia kokonaiskuvasta käsin.

Oletetaan että tekisimme alkuaineanalyysin ja saisimme selville ne aineet joiden suhteellinen tai absoluuttinen määrä luustossamme poikkeaa niistä rajoista joita pidetään normaaleina. Parantuisiko luustomme jos lisäisimme nuo aineet purkista? Ehdottomasti ei!! Entä parantuisiko se jos etsisimme ne luonnon aineet jotka sisältävät puuttuvia aineita bioaktiivisessa muodossa (esim. peltokorte piin saantiin). Saattaisi parantua jos pullonkaulana olisi puuttuvien alkuaineiden saanti. Ongelmat eivät synny hetkessä joten jos luustosi on päässyt huonoon kuntoon, on käytännössä selvää että elimistösi on kaukana homeostaasista ja luuston heikkeneminen on vain yksi oire laajemmasta systeemikriisistä. Tällöin puuttuvien aineiden lisääminen ruokavalioon ei riitä sillä epätasapainossa oleva elimistö ei kykene hyödyntämään niitä.

Magnesiumin ja pii muuttumisella kehossa luuston kalsiumiksi viittaat varmaankin biologiseen transmutaatioon. Biologisella transmutaatiolla tarkoitetaan alkuaineen muuttumista toisiksi entsymaattisen toiminnan seurauksena. Luonnontieteen vallalla oleva paradigma pitää ”elollisen” ja ”kuolleen” aineen fysiikkaa identtisinä eikä usko biologiseen transmutaatioon. Jos kuitenkin haluat tietää aiheesta lisää niin suosittelen ensilukemiseksi C.L. Kervanin kirjaa ”Biological Transmutations”. Minulla ei ole riittävästi tietoa antaakseni asiasta lopullista vastausta puolesta taikka vastaan. Nyrkkisääntönä kuitenkin todettakoon että biologisen transmutaation kieltävät teoriat ovat lopulta vain todellisuutta kuvaamaan kyhättyjä malleja joiden asettamia rajoituksia todellisuuden ei ole pakko noudattaa.

Loppusanat
Loppuun vielä tarina joka auttaa ymmärtämään miksi lääketiede on vielä varsin keskiaikaista vaikka sen tutkimukseen sijoitetaan vuositasolla satoja miljardeja euroja.

Kaikki tieteelliset teoriamme ovat vain todellisuutta kuvaamaan pyrkiviä malleja. Mitä paremmin jokin malli vastaa todellisuutta, sitä yksinkertaisemmaksi ja selkeämmäksi asioiden tutkiminen sen pohjalta muodostuu. Vastaavasti jos malli on virheellinen tai puutteellinen, näyttää todellisuus sen lävitse katsottuna sekavalta ja monimutkaiselta.

Thomas Kuhn kuvaa kirjassa ”The Structure of Scientific Revolution” kuinka tiede etenee aina hyppäyksittäin. Hyppäykset toteutuvat silloin kun tieteen vallitsevien teorioiden perusteisiin tulee merkittäviä muutoksia. Hyppäysten välisen ajan tiedettä Kuhn kutsuu normaalitieteeksi. Tällöin teorioista tulee lähes uskonkappaleita eikä niiden perusteita aseteta todellisen kritiikin kohteeksi.

Hyvänä esimerkkinä tieteen murroksesta toimikoon siirtyminen maakeskeisestä maailmankuvasta aurinkokeskeiseen. Maakeskeisen maailmankuvan pohjalta kehitellyt, varsin monimutkaiset episykliteoriat eivät kompleksisuudestaan huolimatta kyenneet selittämään taivaankappaleiden liikkeitä kuin likimääräisesti. Maakeskeisen maailmankuvan korvannut aurinkokeskeinen malli johti kuitenkin nopeasti huomattavasti selkeämpiin ja helppotajuisempiin teorioihin joiden antamat ennusteet olivat selvästi parempia.

Allopaattinen lääketiede on Kuhnin kuvaamaa normaalitiedettä parhaimmillaan. Olemme kuitenkin lähestymässä hetkeä jolloin lääketieteessä tapahtuu paradigman vaihto ja sekavat teoriat saavat antaa tilaa uusille, todellisuutta paremmin kuvaaville malleille. Murrosta pidättelee vielä hetken se tosiasia, että allopaattisen lääkebisneksen kannalta sen perustana olevan teorian heikkoudet ovat paremminkin siunaus kuin kirous. Mikäli allopaattinen lääketiede korjaisi perusteorioidensa heikkoudet, tuhoaisi se samalla oman tuottoisan liiketoimintansa. Väitänkin, että allopaattinen lääketiede on tätä nykyä lähinnä tieteelliseksi hiottu menetelmä jonka avulla yksilö kyetään oireita peittelemällä saattelemaan pois homeostaasista. Tämän jälkeen voidaankin siirtyä core-bisnekseen eli kontrolloimaan ja säätelemään saavutettua epätasapinotilaa kemikaalien ja kirurgian avulla. Kyseessä on siis nerokas bisnesmalli joka takoo rahaa sitä enemmän mitä suurempi osa kansasta saadaan ajautumaan pois homeostaasista. Tämän pohjalta käy ymmärrettäväksi myös se, miksi allopaattinen lääketiede jatkuvasti vähättelee ruokavalion ja elämäntapojen merkitystä terveyden ylläpidossa sekä tukee ruokavaliosuosituksia joita noudattamalla homeostaasin ylläpitäminen on pidemmällä tähtäimellä lähes mahdotonta.

Kaikki ei voi olla kohdallaan jos yli 700 000 tuhatta suomalaista tuhoaa terveyttään haitallisilla kolesterolilääkkeillä ja merkittävä osa lapsista ja nuorista pitää masennuslääkkeiden syömistä täysin normaalina. Uusia taudinnimikkeitä keksitään kuin liukuhihnalta ja jokaista varten löytyy pian uusi patentoitu ihmelääke. Hyvä ystäväni oli taannoin huolissaan vanhainkodissa olevan äitinsä tilasta ja pyysi listan josta kävisi ilmi äidin senhetkinen lääkitys. Alla olevaa listaa lukiessa jokainen voi miettiä onko kyseessä pyrkimys parantaa potilas, vai onko potilaasta jossain vaiheessa tullut maksava asiakas johon myynninedistäjien asemaan ajetut lääkärit pumppaavat todellisen työnantajansa uusimpia tuotteita.

*Sairaudet:*
Astma, keuhkoahtaumatauti, sepelvaltimotauti (aorttaläpässä selkeä vuoto, mitraaliläpässä pieni sentraalinen vuoto – ei operatiivisen hoidon mahdollisuutta) sydämen vajaatoiminta (ei katsottu hyötyvän tahdistimesta), krooninen flimmeri (marevanisoitu), hypertonia, hyperkolesterolemia, verenpainetauti, insuliini ja tabl. hoitoinen diabetes(II), vaskulaarista dementiaa, kihti, nivelrikkoja (ainakin vas. polvessa, voimakas obesiteetti, napatyrä leikattu kahdesti ja kohtu poistettu. Kaksi kertaa ruusu-epäily vasemmassa nilkassa v. 2009 (6-Pen 2 milj. x 4 i.v.,jatkohoitoon V-Pen 1500 1×3 3 vkoa) ja 2011. Munuaisten vajaatoiminta todettu 7.5.2009 (ei näy missään muissa lääk.todistuksissa). Virtsatietulehduksia usein vaikka estolääkitys. Vatsa toimii heikosti ja sitten välillä ripulilla. Herkästi henkeä ahdistaa vähäinenkin liikkuminen.

*Lääkitys *(29.3.2011)*:* Calcipos-D 500/400 1×1, Apurin 100 mgx1, Marevan 3 mg(aik. ohj. mukaan), Digoxin semi x1,Kaleorid 1gx1, Para-Tabs 1gx3, Metforem 500 mg 1+2, Lipcut 40 mgx1, Bisoprolol 5mg 1×1, Furesis 500 mg 1/2×2, Ramipril 5mgx1, Spiresis 25 mgx2, nitrolaastari 10mg/24tuntia x1, Seretide Evohaler 25/250 2 hengenvetoa x 2, Lantus 90 yksikköä aamulla, Furesis 10 mg x 3i.v., Selexid 200 mg x 3 viiden vuorokauden ajan ja tarvittaessa Duocort, Dinit, Gaviscon, Levolac, Movicol, Nitro, Opamox, Ventoline sekä Ovestin kaksi kertaa/viikko.

Sairaudet eivät ole itsenäisiä ongelmia vaan merkkejä elimistön epätasapainotiloista. Todellisen lääketieteen tulisi pyrkiä homeostaasin ylläpitämiseen, ei siitä kertovien oireiden piilotteluun. Tällainen uusi lääketiede onkin jo syntymässä. Itse kutsun tätä uutta, vasta kehittymässä olevaa lääketiedettä homeostaattiseksi lääketieteeksi. Siinä asioita katsotaan aina kokonaisuudesta käsin ja ”sairauksia” pidetään ainoastaan merkkivaloina, ei itse ongelmina. Homeostaattisen lääketieteen päämääränä on selvittää kuinka elimistö pidetään homeostaasissa mm. oikean ruokavalion ja elämäntapojen avulla sekä kuinka epätasapainoon ajautunut elimistö palautetaan takaisin homeostaasiin.

Homeostaattisen lääketieteen tarkoituksena on parantaa krooniset sairaudet, ei rahastaa niillä. Tästä yksinkertaisesta syystä johtuen siitä ei koskaan tule miljardibisnestä. Onneksemme tämä ei ole tarpeellista, sillä homeostaattinen lääketiede syntyy interaktiivisen ei-hierarkkisen uusmedian mahdollistaman uuden yhteisöllisyyden ja foodismiksi kutsutun elämäntavan sivutuotteena täysin ilmaiseksi. Siitä kuinka tämä on parhaillaan tapahtumassa kuitenkin enemmän joskus toiste.

Ps.
Jouduin jättämään monia kalkkeutumisenkin kannalta keskeisiä asioita käsittelemättä jottei tarina entisestään venyisi. Näistä keskeisin lienee veden uusi fysiikka joka tulee lähi vuosina uudelleen kirjoittamaan lähes kaiken mitä tiedämme solun toiminnasta. Kun huomioidaan meidän koostuvan soluista, voi jokainen päätellä minkälainen vaikutus tällä tulee olemaan lääketieteeseen yleisemminkin.

Kirjoitin tämän tarinan vielä paljolti vanhan luonnontieteellisen paradigman pohjalta. Syvällisempi ymmärrys esim. kalkkeutumiseen liittyvistä ilmiöistä voidaan kuitenkin saavuttaa ainoastaan hylkäämällä aikansa eläneet mallit ja katsomalla asioita realistisempien teorioiden lävitse. Sille joka haluaa kurkistaa tulevaisuuteen, suosittelen alla olevasta linkistä löytyvää esitelmä joka käsittelee veden ”uutta” fysiikkaa.

Uusi fysiikka ja siihen pohjautuva lääketiede mahdollistavat kertaluokkaa paremman ymmärryksen elimistömme toiminnasta. Vaikka uusi teoria on vasta pölytysvaiheessa, voidaan sen avulla jo nyt ymmärtää monia sellaisia asioita jotka vallalla olevan paradigman pohjalta jäävät täysin mystisiksi.

Nykyinen blogi-aikakausi suosii lyhyitä ja ytimekkäitä yhteenvetoja. Jos ihmiset tästä huolimatta jaksavat vielä lukea näinkin pitkiä tarinoita, niin voin joskus paremmalla ajalle koota yhden sellaisen veden uudesta fysiikasta sekä siitä kuinka se tulee muuttamaan koko lääketieteen. Sen verran kuitenkin jo etukäteen että uuden fysiikan pohjalta katsottuna maadoituksen merkitystä EI voi yliarvioida. Jos siis haluat tänä kesänä edistää terveyttäsi helpolla ja halvalla tavalla niin unohda kengät ja liiku paljain jaloin aina kun mahdollista.

29 KommenttiaKommentoi

 • Nyt kun käytetään terveydenhoitoon…(häää mikä on tuo termi) 11 miljardia vuodessa niin pelkästään tämä lukemalla, sisäistämällä ja ymmärtämällä tuosta summasta säästettäisiin ainakin 8 miljardia.
  Tosin 5000 lääkäriä jäisi melko nopeasti työttömäksi….
  Eläköön terve ihminen!

 • Kiitos minunkin puolesta. Todella mielenkiintoista asiaa. Tosin sitä asiaa tuli niin paljon, että pitää lukaista varmasti pariin kertaan ennen kuin alkaa hieman sisäistämään kokonaisuutta.

 • Kiitos hyvästä artikkelista. Täytyy kuitenkin muistaa että ihmisillä on silti ilmeisen paljon yksilöllisiä eroja.
  Esimerkiksi juuri tänään on kirjoiteltu lehdistössä aiheesta: Ihmiset jakautuvat kolmeen suolistotyyppiin.

  Ihmiset voidaan suolistomikrobistonsa perusteella jakaa kolmeen eri suolistotyyppiin, osoittaa Nature-lehdessä julkaistu tutkimus.

  Tutkijat kartoittivat 22 eurooppalaisen sekä 17 yhdysvaltalaisen ja japanilaisen suolistomikrobiston geneettisin testein. Vertailussa he yllättäen huomasivat, että ihmiset jakautuivat selkeästi kolmeen eri ryhmään.

  Tutkijat ovat nimenneet suolistotyypit kolmen niissä vallitsevan bakteerisuvun mukaan: Bacteroides, Prevotella ja Ruminococcus. Bacterioides-suvun bakteerit ovat tunnetusti hyviä pilkkomaan hiilihydraatteja, joten tähän ryhmään kuuluvat ihmiset voivat joutua taistelemaan lihomisen kanssa. Prevotella-bakteerit hajottavat suolen limamaista eritettä, mikä voi lisätä suolistokipuja. Osa Ruminococcus-suvun bakteereista puolestaan auttaa sokerien imeytymisessä, mikä voi lisätä painonnousua.

  Ikä, sukupuoli, kansallisuus tai ruokavalio eivät tutkimuksen perusteella näyttäisi olevan suorassa yhteydessä suolistotyyppiin. Tutkijat selvittävät parhaillaan vaikuttavatko esimerkiksi veriryhmä, aineenvaihdunta tai vauvan saamat ensimmäiset mikrobit sen muodostumiseen. On myös epäselvää, miten ihmisen suolistotyyppi muuttuu ajan myötä luonnostaan tai esimerkiksi pysyvän dieetin, esimerkiksi probiootteja sisältävän jogurtin, vaikutuksesta.

  Tutkijoiden mukaan suolistotyyppi voi näkyä siinä, että jotkut lihovat herkemmin tai kärsivät enemmän suolistokivuista. Se voi vaikuttaa myös lääkeaineiden imeytymiseen. Bork kertoo, että he ovat löytäneet myös vihjeitä siitä, että tietty suolistotyyppi voi olla yhteydessä tiettyyn sairauteen.

  Tulokset voivat auttaa selvittämään lihavuuden ja tulehduksellisten suolistosairauksien syitä sekä kehittämään henkilökohtaisesti räätälöityjä hoitoja.

  Mielestäni tämmöiset tutkimukset ovat hyvin huomionarvoisia ja osoittavat sen, kuinka vähän oikeastaan tiedämmekään esim suolistotyypeistä, bakteerikannoista sekä erilaisten ruoka-aineiden vaikutuksista eri yksilöillä…

  Linkit:

  http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/ihmisilla+on+kolme+suolistotyyppia/a616481

  http://www.nature.com/news/2011/110420/full/news.2011.249.html

 • Hienoa kokonaiskuvan ”hahmotelmaa” – varmasti on apua itse kullekin oman ymmärtämisen kehittämisessä!

 • Hieno kirjoitus. Yksi asia jäi vaivaamaan. Miksi suolisto-ongelmista puhuttaessa ei mainita rokotteita? Nimenomaan rokotteet altistavat vuotavalle suolistolle ja suolistovaivoille. Vuosia jatkuneita suolistovaivoja on hankala yhdistää rokotteisiin, eikä näitä juuri edes tutkita.

 • Kiitos kommenteista!

  Kummajainen-> Mielenkiintoinen lisäys, jota ei tosiaan tule juurikaan ajateltua ja josta ei paljoa puhuta. Onko sinulla heittää tästä jotain lisäinfoa? Itse olen joskus törmännyt asiaan esimerkiksi GlaxoSmithKline’n Rotarix-rokotteen ja myös MPR-rokotteen yhteydessä…

  Mutta on aika mahdotonta lähteä arvailemaan, että kuinka kauaskantoisia ja pahoja nämä mahdolliset rokotteiden aiheuttamat suolisto-ongelmat ovat. Olen kuitenkin aika varma, että rokotteiden aiheuttamat ongelmat ovat tämän asian suhteen varsin minimaalisia esimerkiksi antibiootteihin verrattuna.

 • Kiitos Jarkko, että julkaisit tämän. Siitä ei kuitenkaan täysin vielä selvinnyt yksi asia, jota olen miettinyt. Eli, onko myös myös kalsiumsitraatti haitallinen lisäravinne? Kuten karbonaatti.

  Kysyn, koska itse syön kalsiumsitraattia, koska se vähentää hampaiden puremista öisin kuulemma lihaksia rentouttaen tms. Hampaiden pureminen on minulle paha ongelma, mutta en toki halua kehoani vahingoittaa ehdoin tahdoin kalsiumia syömällä.

 • Moi Maria,

  Kiitokset vain tuonne Iiron suuntaan…

  Kalsiumsitraatti on tosi huono juttu. Sitähän markkinoidaan orgaanisena (ei tarkoita luonnollista) ja hyvin imeytyvänä. Todellisuudessa kalsiumsitraatin yksi keskeinen ongelma liittyy juuri sen imeytyvyyteen, sillä se imeytyy nopeasti, sotkee kehon toiminnan ja tätä kautta pahentaa tuota kalkkeutumisen riskiä.

  Monestihan tätä kalsiumsitraattia myydään pillereinä, johon on lisätty myös D-vitamiinia. Tämä on yhdistelmä, jota tulisi ainakin välttää, koska D-vitamiini aktivoituu munuaisissa kalsiuminsiirtäjähormoniksi ja jos tuota kalsiumia on runsaasti, voi prosessin tuloksena olla munuaiskerästen kalkkeutuminen, mikä on ja pysyy…

 • Sori, ei liity aiheeseen, mutta pakko kysyä. Orgaaninen ei tarkoita luonnollista. Mitä tarkoitat?

 • Hyvä kysymys Sari. Orgaaninen ei ole sama asia kuin luonnollinen. Orgaaninen tarkoittaa hiilikemiallista yhdistettä. Orgaaninen voi olla sekä synteettinen että luonnollinen, mutta luonnollinen on aina bio-orgaaninen. Jos orgaaninen ei ole laborantin käsialaa, niin se on bio-orgaaninen.

 • Kuivanverenanalysissa selvisi, että veressäni on liikaa kalsiumia. Mikähän olisi todennäköisin syy kalsiumin liikamäärään veressä, kun d-vitamiinitaso pitäisi olla kunnossa? Kalsiumlisää en ole käyttänyt koskaan.

 • Moi J,

  Vaikea lähteä arvailemaan näillä antamillasi tiedoilla. Jos haluat, niin laita minulle asian tiimoilta sähköpostia…

 • Hei, kiitos tästä! Haastateltava toteaa, että ensin olisi saatava suolisto toimimaan kunnolla, sitten voi alkaa poistamaan kalkkeutumia, mihin hän listaa joitakin konsteja. Entä tuo ensimmäinen vaihe: millä auttaisit pois tolaltaan olevaa suolistoa palautumaan ruokavaliomuutoksen lisäksi. Ensyymeillä ja probiooteilla? Entä onko omenaviinietikan suosittelemisessa kyse suolahapon lisäämisestä?

 • Moi Kirsti,

  Täytyisi tietää tuo lähtötilanne hieman tarkemmin, että ongelmaa voisi ruveta purkamaan. Suolisto-ongelmien ratkaisemiseen löytyy kyllä kasapäin välineitä. Ensin täytyy miettiä sitä, että mistä kenties pitäisi ehkä luopua (esimerkiksi viljat) ja sitten ruveta ajattelemaan muita korjaavia toimenpiteitä.

  Omenaviinietikan terveysvaikutukset voivat olla yllättävänkin monipuolisia. Tähän asiaan liittyen merkittävä juttu on sen kyky parantaa kalsiumaineenvaihduntaa.

 • Hienoa, loogista tekstiä. Kuin tiedemiehen kynästä. Ai mutta niinhän se olikin 😀 Ja Jarkolla erittäin hyvä blogi täällä :)

 • Mielenkiintoista asiaa! Maadoituksesta olisi tosiaan kiva lukea lisää, mistä tämä lupailevasi teksti löytyy vai ilmestyykö vasta myöhemmin?

  ”-Osta maadoituslakana ja liiku mahdollisimman paljon paljain jaloin (tämän perusteleminen vei 5 sivua joten irrotin sen omaksi itsenäiseksi tarinakseen)”

 • Moi,

  Vielä tuota tekstiä ei (kai) löydy mistään, mutta toivottavasti Iiro sen tulevaisuudessa julkaisee. Ja toivottavasti näemme vielä joskus Iiron oman blogin. Sille olisi varmasti paljon kysyntää…

 • […] otsikot herättivät epäilyksiä, mutta siinä vaiheessa kun mainittiin jotain sellaista, että kalsiumlisä parantaisi terveyttä, niin olin varma tutkimuksen huonoudesta. Miten edes ravintolisien […]

 • Hei Iiro,

  Mielenkiintoinen lähestyminen tämän päivän järjestelmään. Järjestelmähän toimittaa itse asiassa toista virkaa sen sijaan, että se keskittyisi parantamiseen. Mielestäni solu aineenvaihdunta on hyvä perusta omalle terveydelle sen lisäKsi katsoa, että kaikki keskeiset orgaanit toimivat kuten suunniteltu. Onko lisää linkkejä/ infoa? Ville

 • Tosi hyvin ja ymmärrettävästi kirjoitettu. Ei pelkät lisäravinteet tai luuston vaatimat mineraali- ja hivenainepitoiset ruuat riitä, vaan tarvitaan muutakin (maadoitus, trampoliini). Se tuli oivallukseksi tästä tekstistä.Kiitos!

 • […] Mistä sitten saan riittävästi kalsiumia? Entä mihin asioihin minun on syytä kiinnittää huomiota jos haluan terveet luut? Näihin asioihin palaamme tulevissa artikkeleissamme. Lähteet: jcem.endojournals.org/content/early/2012/10/12/jc.2012-1407.abstract heart.bmj.com/content/98/12/920.full ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21505219 bmj.com/content/341/bmj.c3691 bmj.com/content/346/bmj.f228 chriskresser.com/calcium-supplements-why-you-should-think-twice articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/08/15/is-your-calcium-supplement-a-heart-attack-or-stroke-waiting-to-happen.aspx raikasweb.com/kirjoittajavieras-iiro-riihimaki […]

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista